afbeelding van ringmonsters
afbeelding van aarde

Bodemveenweiden.nl

PROJECT FASE 2

In fase 2 van het project Bodemveenweiden (2013 - 2015) zijn kansrijke maatregelen getest voor duurzaam bodembeheer van de veenweiden.

Het betreft maatregelen die in de eerste fase van het project op 40 locaties doorgemeten zijn. Met de meest kansrijke gaan water- en bodembeheerders aan de slag, en dat zijn:

  • het toepassen van onderwaterdrainage
  • het aanvoeren van ruige mest
  • het verhogen van Calcium- en Magnesiumgehalte in de bodem

De onderzoekers verwachten dat deze maatregelen de grasproductie verbetert, de mest beter benut wordt, bodemdaling en emissies verminderen en het watersysteem in het Veenweidegebied robuuster wordt. Door constante monitoring en meting zal in 2015 helder zijn welke maatregelen in welke omstandigheden het meest effectief zijn.

Resultaten

  • Brochure: Bodemkwaliteit op veengrond: Effecten van drie maatregelen op een rij. (N. van Eekeren e.a., 2016)
  • Artikel: Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden. In: V-focus, juni 2014.
  • Artikel: Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden: Dikke fractie gescheiden drijfmest is alternatief voor ruige mest. In: V-focus, april 2016.
  • Artikel: Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond. In: V-focus, juni 2016.

Uitvoerders
Fase 2 wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut en VIC.

Financiers
De volgende organisaties financieren fase 2 van het project Bodemveenweiden:

Ministerie van I&M
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Holland
Provincie Utrecht
Productschap Zuivel
LTO Noord Fondsen
Stowa
WUR Alterra